Do you want to join the BIWAC board?

To become BIWAC board member, one should fulfill following criteria:
– Medical Doctor and BSC member with special interest in Acute Cardiology
– Attendance to BIWAC meetings at least twice yearly

To become BIWAC member and follow BIWAC activities, please contact one of the secretaries to be included in the mailinglist.

 

 

Belgian Interdisciplinary Working Group of Acute Cardiology

Afgekort: BIWAC

De ondergetekenden

1. De heer Marc CLAEYS, wonende te 2070 Zwijndrecht, Fortlaan 23;
2. De heer Antoine DEMEESTER, wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, Rue de la Commone 35;
3. De heer Patrick EVRARD, wonende te 5530 Godinee, Rue du Collège 44;
4. Mevrouw Sofie GEVAERT, wonende te 9000 Gent, Vaderlandstrat 49.

Handelend als stichtende leden van de Belgische nationaliteit zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten met volgende statuten:

HOOFDSTUK 1. RECHTSVORM, BENAMING, ZETEL, DOELSTELLINGEN, WERKING, DUUR.

Rechtsvorm en benaming

Artikel 1:
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. De vereniging draagt de naam “Belgian Interdisciplinary Working Group of Acute Cardiology”, afgekort “BIWAC” Hierna zal naar de Belgian Interdisciplinary Working Group of Acute Cardiology verwezen worden als ‘vereniging’.

De naam ‘Belgian Interdisciplinary Working Group of Acute Cardiology’ of de afkorting “BIWAC” moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Zetel

Artikel 2:
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1050 Brussel, Elyzeese Veldenstraat 43, (permanent secretariaat van de Belgian Society for Cardiology), gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar eender welke plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving en de nodige openbaarmakingsvereisten te vervullen. De Algemene Vergadering zal de zetelwijziging bekrachtigen in de statuten op haar eerstvolgende vergadering.

Doelstelling – Werking – Activiteiten

Artikel 3:

3.1. Doel
De vereniging is opgericht als vereniging en een werkgroep zoals bedoeld in de statuten van de Belgian Society for Cardiology. De vereniging heeft als concrete doelstellingen:
1° De bevordering van de studie, kennis, ontwikkeling en toepassing van acute cardiologie;
2° Het opstellen, bekendmaken en in de praktijk toepassen van wetenschappelijke referentienormen op het vlak van het onderwijs, de continue bijscholing en de klinische toepassing in de acute cardiologie;
3° Het bevorderen van de uitwisseling van wetenschappelijke gegevens, het klinisch onderzoek en het fundamenteel onderzoek op het vlak van acute cardiologie;
4° Het bevorderen van de samenwerking tussen de artsen betrokken bij de zorg van de acute cardiale patiënt.

3.2. Voor de uitoefening van haar doel volgt de vereniging in het algemeen het doel en het ideël niet-winstgevend oogmerk van de Belgian Society of Cardiology, doch specifiek gericht op de acute cardiologie.

3.3 Activiteit
De activiteit van de vereniging zal onder andere inhouden: het houden en organiseren van wetenschappelijke vergaderingen en cursussen; het uitwisselen van informatie; het opstellen van richtlijnen voor goede klinische praktijikvoering en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Zij kan alle handelingen stellen en activiteiten ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan in zonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt. Dit alles inzoverre haar activiteiten niet indruisen tegen deze van de Belgian Society for Cardiology.

Elk initiatief naar de overheid kan slechts na overleg en wederzijds akkoord tussen de vereniging en de Belgian Society for Cardiology.

Duur

Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Indien de Belgian Society for Cardiology voor welke reden dan ook zou ophouden te bestaan en/of zou worden ontbonden, zal ook deze vereniging overgaan tot ontbinding.

HOOFDSTUK 2. LEDEN, TOELATING, PLICHTEN & ONTSLAG

Soorten leden – toetredingsvoorwaarden – rechten en plichten

Artikel 5:

5.1. Soorten – aantal
Het minimum aantal leden bedraagt 25. De vereniging telt bij oprichting minimum 4 leden en na een jaar na oprichting minimum 25 leden. Het totale aantal leden is onbeperkt.

5.2. Rechten en plichten
Alle leden genieten van dezelfde rechten.

5.3. Toetredingsvoorwaarden
Voor alle leden geldt:
1° Natuurlijke persoon zijn;
2° Arts-specialist zijn in de cardiologie, arts-specialist in de interne geneeskunde, art-specialist in de spoedgevallengeneeskunde, arts-specialist in de intensieve zorgen, arts-specialist in de anesthesie, arts-specialist zijn in de algemene geneeskunde met een bijzondere aantoonbare interesse voor acute cardiologie; OF in opleiding zijn voor specialist in de cardiologie, interne geneeskunde, spoedgevallengeneeskunde, intensieve zorgen of anesthesie.
3° Gewoon lid of Buitengewoon lid zijn van de Belgian Society for Cardiology en;
4° Schriftelijk zijn kandidatuur als lid te hebben gesteld.

5.4. Toetredingsprocedure
De kandidaat-leden melden hun kandidatuur aan de Raad van Bestuur die bevoegd en verplicht is hun kandidatuur te aanvaarden wanneer ze aan de objectieve criteria voldoen.

Bijdragen

Artikel 6:
De leden zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd die wordt vastgesteld door de raad van bestuur en bekrachtigd door de algemene vergadering, alsook de datum en wijze van betaling. Dit bedrag zal maximaal honderd euro (100,00 EUR) bedragen. Het maximaal bedrag van honderd euro (100,00 EUR) is te indexeren aan de index van de consumptieprijzen. De basisindex is de index van mei 2006 (basis 2004) zijnde 104,79.

Uitsluiting & ontslag

Artikel 7:
Alle leden kunnen te allen tijde uit de vereniging treden mits hun ontslag schriftelijk bekend te maken aan de raad van bestuur. Indien het ontslag van een lid tot gevolg zou hebben dat de vereniging niet langer over het minimumaantal leden beschikt, zal het lid aanblijven tot redelijkerwijs in zijn vervanging kan worden voorzien. Dit is in geen geval langer dan drie maand.

Een lid kan uitgesloten worden indien dit lid een inbreuk heeft gemaakt op enige wettelijke bepaling van openbare orde of dwingend recht, op de op hem van toepassing zijnde deontologische bepalingen, op de stauten en/of huishoudelijke reglementen van deze vereniging of van de Belgian Society for Cardiology.

Elk lid die zijn bijdrage niet betaalt aan de Belgian Society for Cardiology ontvangt een herinnering per aangetekend schrijven. Indien hij zijn bijdrage niet betaalt binnen de maand na verzending van de aangetekende brief, wordt het lid geacht ontslagnemend te zijn.

De raad van bestuur kan een lid schorsen dat zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige inbreuken op de statuten evenals die leden wiens huidige status niet meer overeenkomst met de toelatingsvoorwaarden, tot de beslissing tot uitsluiting is genomen door de algemene vergadering.

De algemene vergadering onderzoekt alle aanvragen met betrekking tot de leden voorgelegd door de raad van bestuur. De beslissingen worden genomen op eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Er kan geen beroep worden aangetekend tegen deze beslissing.

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid hebben geen aanspraak op het actief van de vereniging.

HOOFDSTUK 3. ALGEMENE VERGADERING

Samenstelling

Artikel 8:
De algemene vergadering bestaat uit alle leden.

Bevoegdheden

Artikel 9:
De algemene vergadering heeft de volgende bevoegdheden:
– De benoeming en afzetting van de bestuurders;
– Kwijting verlenen aan de bestuurders;
– De goedkeuring van de begroting en van de rekening;
– De goedkeuring van wijzigingen aan de statuten;
– De ontbinding van de vereniging;
– De uitsluiting van een lid;
– Alle andere bevoegdheden vereist door de wet of de statuten.

Bijeenroeping – wijze van oproepen

Artikel 10:

10.1 Gewone Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering komt jaarlijks bijeen voor een Gewone Algemene Vergadering die gehouden wordt binnen de 6 maand na het einde van het boekjaar.

Deze vindt plaats in de zetel van de vereniging of op de plaats in de oproeping vermeld.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

10.2. Bijzondere en/of Buitengewone Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering moet samengeroepen worden door de raad van bestuur wanneer één vijfde van de leden het vraagt.

Een Algemene Vergadering kan tevens worden bijeengeroepen door de Voorzitter van de Belgian Society for Cardiology gevolmachtigd door ten minste twee derden van de bestuurders van de Belgian Society for Cardiology.

10.3. Oproepingen
De leden van de vereniging worden bijeengeroepen tot de algemene vergadering door de Voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de Secretaris, door een gewone brief, per fax en/of een e-mail. De bijeenroeping bevat de agenda en de datum, uur en plaats waarop de algemene vergadering wordt gehouden. De bijeenroeping wordt tenminste acht dagen voor de algemene vergadering verstuurd. Elk voorstel, getekend door één vijfde van de leden in orde met het lidgeld of gedaan door de raad van bestuur of het vertegenwoordigingsorgaan volgens de voorwaarden zoals beschreven in art. 10.2, moet op de agenda gezet worden.

10.4 Vertegenwoordiging van de leden
Ieder lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid mits schriftelijke volmacht. Elk lid kan maximaal één ander lid van de vereniging vertegenwoordigen.

Beraadslagingen en Beslissingen – bekendmaking van de beslissingen

Artikel 11.

11.1 Vereiste Quorum en stemming
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen mits eenvoudige meerderheid van stemmen behalve indien de wet of de statuten voorzien in specifieke voorwaarden met betrekking tot aanwezigheid of stemming. Elk lid beschikt over één stem. In geval van staking van stemmen, heeft de Voorzitter van de vergadering de beslissende stem.

Een meerderheid van 2/3de is evenwel vereist voor het uitsluiten van een lid.

De algemene vergadering kan de statuten wijzigen indien deze wijzigingen voorzien zijn op de agenda en indien 2/3de van de leden aanwezig is. Indien deze norm niet bereikt is, kan een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden die een geldig besluit kan nemen ongeact het aantal aanwezigen. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3de van de aanwezige stemmen op de vergadering vereist. Eenparigheid van stemmen is vereist voor het wijzigen van het doel of één van de doeleinden van de vereniging.

11.2. Bekendmakingen
Van de vergadering worden notulen gemaakt door een Secretaris.
De belissingen van de Algemene Vergadering worden bewaard in officiële stukken, en getekend door de Secretaris en opgetekend in een speciaal register dat er inzage is van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving.

HOOFDSTUK 4. RAAD VAN BESTUUR

Benoeming van de bestuurders

Artikel 12:

12.1. Benoeming – aantal – duur mandaat
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, het bureau genoemd.. De raad van bestuur bestaat uit minimum 3 en maximum 14 leden, democratisch verkozen onder de leden van de vereniging.

De bestuurders worden gekozen op basis van een kandidatenlijst voorgelegd aan alle leden. Ieder lid kan zich kandidaat-bestuurder stellen bij de het bureau van de vereniging door zich kenbaar te maken bij de Voorzitter door middel van een kandidaatstellingsbrief, verstuurd ten laatste 15 dagen voor de verkiezingsdatum.
De verkiezingen hebben tweejaarlijks plaats voor de aanvang van het boekjaar, zijnde 1 januari;

De verkiezing van de leden van het bureau gebeurt door middel van een directe verkiezing. Alle leden beschikken over één stem. Ieder lid wordt gevraagd om maximum 5 bestuurders aan te duiden op basis van de kandidaatstellingslijst. De 14 kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald zullen worden gekozen tot bestuurders.

Tenzij deze zich daartegen verzet is de Voorzitter van de raad van bestuur van de Belgian Society for Cardiology van rechtswege bestuurder.

Wanneer een verkozen bestuurder zich terugtrekt, zal zijn vervanging worden verzekerd op basis van de volgorde van de verkiezingsuitslag.

In geval van gelijkheid van stemmen met betrekking tot de laatste plaats, waardoor het maximum aantal bestuurders wordt overschreden, zullen de personen met het gelijk aantal stemmen elk voor twee jaar het bestuurdersmandaat opnemen.

Het mandaat van de bestuurders bedraagt 2 jaar. De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist. De kosten die zij maken in de uitoefening van hun mandaat worden vergoed.

Elk lid drukt zich, op de vergaderingen van de raad van bestuur of de algemene vergadering, uit in de taal naar zijn keuze.

12.2. Benoeming Voorzitter
De Voorzitter van de werkgroepvereniging wordt verkozen door én gekozen onder de bestuurders. Zijn mandaat bedraagt maximaal 2 jaar en kan slechts éénmaal worden vernieuwd. Men zal ernaar streven om, bij de benoeming van een nieuwe Voorzitter, de wisselende taalpariteit wordt gerespecteerd.

In het geval de Voorzitter wordt verhinderd, worden zijn functies opgenomen door de Ondervoorzitter of, indien deze verhinderd is, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De Voorzitter zetelt van rechtswege in de raad van bestuur van de “Belgian Society for Cardiology” en oefent er het mandaat van bestuurder uit, zonder overdracht van functie.

12.3. Benoeming Ondervoorzitter – Secretaris – Schatbewaarder
De Voorzitter stelt een bureau samen. Hij zal een Ondervoorzitter, een Secretaris en een Schatbewaarder aanstellen onder de verkozen bestuurders. De uittredende Voorzitter maakt ook deel uit van dit bureau.
Men zal ernaar streven om, bij de benoeming van een nieuwe Ondervoorzitter, de taalrol te respecteren die verschillend is aan die van de Voorzitter.

Samen met de Voorzitter zullen deze leden het Effectief Bureau uitmaken.

Beraadslagingen en beslissingen

Artikel 13:
De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de Voorzitter en/of door de Secretaris.

De raad van bestuur is een collegiaal orgaan en alle beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen beschikt de zetelende Voorzitter of diens vervanger over de beslissende stem.
Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt door de Secretaris, dat wordt getekend door de Secretaris en door de Voorzitter of indien deze verhinderd is de Ondervoorzitter. Dit verslag zal worden verdeeld aan bestuurders van de vereniging.

Van de beslissingen worden notulen gemaakt door de Secretaris, vervolgens medeonderdertekend door de Voorzitter of indien deze verhinderd is de Ondervoorzitter. Deze worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de vigerende wettelijke voorwaarden.

Bevoegdheden

Artikel 14:
De Raad van bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden met betrekking tot het bestuur en beheer van de vereniging. Het mag dienaangaande alle beslissingen nemen en handelingen verrichten die niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden worden.

Zij kan ondermeer, zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn:
iedere akte opmaken en ieder contract afsluiten; huurovereenkomsten afsluiten ongeacht hun duurtijd, legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten ontvangen, afzien van alle rechten; alle bevoegdheden toevertrouwen aan gemandateerden van haar keuze, al dan niet lid van de vereniging; de vereniging vertegenwoordigen op juridisch vlak, zowel als verdediger als eiser. Zij kan ook sommen en waarden aannemen en ontvangen, in bewaring gegeven sommen en waarden afhalen; rekeningen openen bij financiële instellingen en bij de Bank van de Post; het uitvoeren van alle verrichtingen via voormelde rekeningen en in het bijzonder alle afhalingen van fondsen via cheques, opdracht tot overschrijving of overdracht of elk ander mandaat aangaande een betaling; het huren van gelijk welke bankkluis; het betalen van alle sommen verschuldigd door de vereniging; afhalingen van brieven, telegrammen, pakjes, bestellingen, al dan niet verzekerd, bij de post, de douane, de spoorwegmaatschappij; incasseren van postwissels, alsook alle vormen van postale toekenningen of kwijtscheldingen; afzien van alle contractuele of wettelijke verplichtingen, alsook alle wettelijke of persoonlijke garanties; opheffing geven voor of na betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, inschrijvingen, inbeslagname’s en andere belemmeringen.
Dit alles voorzover dit in het kader van het doel van de vereniging valt.

Vertegenwoordiging

Artikel 15:
De juridische handelingen, zowel als in hoofde van eiser als in hoofde van verdediger worden aanhangig gemaakt of versterkt, in naam van de vereniging, door de raad van bestuur, die daarvoor een speciale lastgeving kan geven aan de Voorzitter.
De handelingen die de vereniging verbinden, behoudens diegene met betrekking tot het dagelijks bestuur, worden getekend, behoudens bijzondere delegatie door de raad van bestuur, door ten minste twee leden van de raad van bestuur. De onderhandelingen of discussies met de publieke overheden of administraties behoren tot de bevoegdheid van de Belgian Society for Cardiology. Deze laatste kan echter bepaalde van haar bevoegdheden tijdelijk delegeren aan de vereniging en aan haar Voorzitter.

Dagelijks bestuur

Artikel 16.
De raad van bestuur kan, op zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks bestuur van de vereniging toevertrouwen aan het Effectief Bureau, dat optreedt als collegiaal orgaan. Dit Effectief Bureau bestaat uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de uittredende Voorzitter, de Secretaris en de Schatbewaarder. De raad van bestuur kan aan dit Effectief Bureau ook bijzondere volmachten toekennen.

De raad van bestuur is een collegiaal orgaan en alle beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen beschikt de zetelende Voorzitter of diens vervanger over de beslissende stem.

De raad van bestuur en het Effectief Bureau kkunnen bijzondere volmachten verlenen aan derden.

Verantwoordelijkheid van de bestuurders

Artikel 17:
De bestuurders gaan, wegens hun functie, geen enkele persoonlijke verbintenis aan en zijn slechts verantwoordelijk met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

HOOFDSTUK 5. VERSCHEIDENE BEPALINGEN

Boekhoudkundig jaar

Artikel 18.
Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar en vangt dus aan op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar.

Artikel 19.
De boekhouding zal worden gevoerd overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving. De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgend boekjaar, zullen binnen de zes maand na het einde van het boekjaar jaarlijks voorgelegd worden door de Raad van Bestuur en onderworpen worden aan de goedkeuring van de gewone Algemene Vergadering.

De jaarrekeningen worden in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde in de wet. De jaarrekeningen zullen eveneens ter kennis worden gebracht aan de raad van bestuur van de Belgian Society of Cardiology.
Indien de wettelijke voorwaarden daartoe zijn voldaan zal de vereniging een commissaris aanstellen alsook haar jaarrekeningen neerleggen.

Artikel 20.
De vereniging kan ontbonden worden op eender welk ogenblik door een beslissing van de Algemene Vergadering. Gelet op haar doelgebondenheid aan de Belgian Society of Cardiology zal de vereniging ook worden ontbonden indien de Belgian Society of Cardiology overgaat tot ontbinding.
Dit zal gebeuren op een speciaal daartoe samengeroepen Algemene Vergadering waarbij de ontbinding wordt vastgesteld.
In geval van ontbinding van de vereniging, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en bepaalt de bestemming van het netto-actief van de vereniging.

Deze bestemming dient verplicht ten gunste te worden gedaan van een liefdadigheidsinstelling.

Deze beslissingen, alsook de naam, beroep, adres van de vereffenaars zullen worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 21.
Voor alle elementen die niet uitdrukkelijk geregeld zijn door deze statuten en wel geregeld zijn in de Wet van 27 juni 1921, is deze wet van toepassing.